ULX Graylog Audit Plugin EULA

LICENCEGYEZMÉNY

az ULX Graylog Audit Plugin termékhez

1. verzió

Bevezetés

Az ULX Graylog Audit Plugin (továbbiakban Szoftvertermék) egy olyan szoftvertermék, ami a Graylog (https://www.graylog.org/) naplóelemző szoftver funkcionalitását egészíti ki úgy, hogy annak használata során az elvégzett felhasználói műveletekről készít auditálást szolgáló naplóbejegyzéseket.

1. A licencegyezmény tartalma és hatálya

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot. Ezen dokumentum egy, a Szoftvertermékre vonatkozó licencegyezmény Ön és az ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. (továbbiakban ULX) között. Az ULX egy örökös, nem kizárólagos, visszavonhatatlan licencet biztosít önnek a Szoftvertermék használatára (használati jog). Ha a Szoftverterméket bármiféle módon telepíti vagy felhasználja, azzal Ön elfogadja a jelen licenc kikötéseit és feltételeit, továbbá kijelenti, hogy annak teljes mértékben megfelel. Ha Ön a licenc bármely részével nem ért egyet, akkor az Ön számára nem engedélyezett a Szoftvertermék telepítése, illetve felhasználása. Bármely olyan kísérlet, amely a Szoftverterméknek a jelen licenc kikötéseitől és feltételeitől eltérően való telepítésére, sokszorosítására illetve felhasználására irányul, érvénytelenítő hatású, és megvonja Öntől a jelen licenc által adott jogokat. A licencjogok megszűnését követően Önnek azonnali hatállyal meg kell semmisítenie (törölnie) a Szoftverterméket összes, Ön által birtokolt példányát.

2. Felhasználás feltételei

Ön a szoftverterméket legfeljebb annyi példányban telepítheti és használhatja, amennyi példányra azt Ön megvásárolta. A telepítés és használat egyéb feltételeit, illetve a jótállás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit a szoftvertermékkel együtt átadott licenszigazolás tartalmazza. Ez az igazolás szolgál bizonyítékul arra is, hogy Ön a szoftverterméket a megvásárolt példányszámban jogszerűen használja.

3. Garancia

A licenc az átadáskori, „adott állapotú” szoftverhez biztosít Önnek jogokat. Az ULX semmilyen körülmények között sem vonható felelősségre vagy tehető felelőssé a Szoftvertermék használatából vagy használhatatlanságából származó általános és speciális, előre nem látott, közvetlen vagy közvetett károkért (korlátozás nélkül beleértve a következőket: üzleti veszteség, üzleti tevékenység megszakadása, pénzügyi veszteség, elmaradt haszon, jogdíjkötelezettség illetve bírósági ítéletből származó büntetés, vagy bármilyen származékos veszteség); még abban az esetben sem, ha ULX tájékoztatást kapott az ilyesféle károk bekövetkezéséről, illetve azok bekövetkezésének lehetőségéről.

4. Jótállás és támogatás

A szoftvertermék licensze automatikusan tartalmaz az 12 hónap támogatást, a licenszigazolás kiállítási időpontjától számítva. A támogatási időszak ezen 12 hónap lejártát követően meghosszabítható. Az ULX korlátozott jótállást vállal arra vonatkozóan, hogy a Szoftvertermék a támogatási időszak alatt meg fog felelni a termékhez csatolt Telepítési és használati útmutatóban foglalt telepítési és működési módnak. Az ULX az érvényes támogatási időszakon belül megtesz minden olyan üzletileg ésszerű erőfeszítést, ami azt szolgálja, hogy a Szoftvertermék működésére visszavezethető, tudomására jutott hibákat kijavítsa vagy azok elhárítására megoldást biztosítson. A támogatási időszakon belül ULX egy gyártói kapcsolatot biztosít, amin keresztül Ön a jótállást és a támogatást igénybe veheti.

A jótállás és a támogatás nem érvényes, ha a Szoftvertermék meg nem felelése a következők valamelyikéből ered: (a) a jelen EULA feltételeinek meg nem felelő használat, másolás, továbbadás vagy átadás; (b) a Szoftvertermék bármely olyan testreszabása, módosítása vagy más átalakítása, amelyet nem az ULX végzett; valamint (c) ha Ön nem tartja be a jelen EULA előírásait.

5. Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

A Szoftvertermék részét képző bináris kód, telepítőkészlet, dokumentáció(k), nevek, elnevezések az ULX szellemi tulajdonát képezik, melyeket szerzői és egyéb szellemi jogok védenek. Jelen licenszegyezmény a Szoftvertermék használati jogára vonatkozik és nem biztosít jogokat a használaton kívül a fentiek bármilyen egyéb célra történő felhasználására.

6. Vonatkozó törvények

Ha jelen egyezmény bármely része bírósági ítélet alapján semmisnek, törvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak minősül, akkor azon rész jelen szerződésből kizárásra kerül. Az egyezmény többi – alkalmazható – részét Önnek továbbra is be kell tartania. Ha jelen dokumentummal kapcsolatban kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az ULX-szel a http://www.ulx.hu weboldalon taláható elérhetőségeken.

Copyright (C) ULX Kft. Minden jog fenntartva.